தமிழ் இலக்கணச் சொற்களுக்குரிய ஆங்கிலச் சொற்கள்

 1. எழுத்து - Letter
 2. முதல் எழுத்து – Primary letter
 3. சார்பு எழுத்து – Secondary letter
 4. உயிர் – Vowels
 5. மெய் – Consonantsஆய்தம் – Guttural
 6. குறில் – Short Letters
 7. நெடில் – Long letters
 8. அளபெடை – Prolongation of letters, Protraction
 9. சுட்டெழுத்து – Demonstrative letters
 10. அண்மைச் சுட்டு – Proximate demonstratives
 11. சேய்மைச் சுட்டு – Remote demonstratives
 12. வினாவெழுத்து – Interrogative letters
 13. இன எழுத்து – Kindred letters
 14. வல்லினம் – Hard Consonants
 15. மெல்லினம் – Soft Consonants
 16. இடையினம் – Medial Consonants
 17. உயிர்மெய் – Vowel-Consonants
 18. குற்றியலுகரம்- Shortened
 19. குற்றியலிகரம் – Shortened
 20. பெயர்ச்சொல் – Noun
 21. வினைச்சொல் – Verb
 22. இடைச்சொல் – Interjection, Conjunction, Particles and Adjuncts
 23. உரிச்சொல் – Adjective and Adverb
 24. பொருட் பெயர் – Names of things
 25. இடப்பெயர் – Names of places
 26. காலப் பெயர் – Names of times
 27. சினைப் பெயர் – Names of parts or the organs of the body
 28. குணப் பெயர் – Names of quality
 29. பண்புப் பெயர் – Abstract Nouns
 30. தொழிற் பெயர் – Verbal Nouns
 31. வினாப் பெயர் – Interrogative Nouns
 32. இடுகுறிப் பெயர் – Conventional Nouns – Arbitraries
 33. காரணப் பெயர் – Casual Noun
 34. காரண இடுகுறிப் பெயர் – Casual noun used as a Coventional Noun
 35. பொதுப்பெயர் – Epincene, Common or generic Names
 36. ஆகுபெயர் – Metaphor, Metonymy, Synecdoche
 37. ஆக்கப் பெயர் – Optional
 38. வினையாலனையும் பெயர் – Conjugated Nouns, Inflectional Nouns
 39. எழுவாய் – Subject
 40. பயனிலை – Predicate
 41. செயப்படு பொருள் – Objective force
 42. உயர்தினை – Personal class
 43. ஆஃறினை – Impersonal class
 44. ஆண்பால் – Masculine Gender
 45. பெண்பால் – Feminine Gender
 46. பலர்பால் – Masculine plural and Feminine plural
 47. ஒன்றன்பால் – Neuter Singular
 48. பலவின்பால் – Neuter plural
 49. ஒருமை – Singular
 50. பன்மை – Plural
 51. தன்மை – First person
 52. முன்னிலை – Second person
 53. படர்க்கை – Third Person
 54. முதல் வேற்றுமை – Nominative case
 55. இரண்டாம் வேற்றுமை – Acuusative case
 56. மூன்றாம் வேற்றுமை – Instrumental case
 57. நான்காம் வேற்றுமை – Dative case
 58. ஐந்தாம் வேற்றுமை – Ablative case
 59. ஆறாம் வேற்றுமை – Genitive case
 60. ஏழாம் வேற்றுமை – Locative case
 61. எட்டாம் வேற்றுமை – Vocative case
 62. அண்மை விளி – Proximate vocative case
 63. சேய்மைவிளி – Remote Vocative Case
 64. வேற்றுமைப் புணர்ச்சி – Casal combination
 65. அல்வழிப் புணர்ச்சி – Combination with all other parts of speeches, but nouns in one of the Cases from 2 to 7
 66. இயல்பு – Natural
 67. விகாரம் – Change
 68. தோன்றல் – Reduplication, Augmentation
 69. திரிதல் – Changing, Permutation
 70. கெடுதல் – Dropping, Omission
 71. பகுபதம் – Derivative or

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home

எமது தளத்தின் புதிய தகவல்களை மின்னஞ்சலில் பெற

Guestbook

உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு ஸ்டெடி மெடிரியலை இ.மெயிலில் இலவசமாக பெறுங்கள்.
இமெயிலை பதிவு செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்
இமெயில் இல்லாதவர்கள் புதிய இமெயில் முவரியை பெற